AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 35,26 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 56,41 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 900 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 74,15 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 700 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 92,85 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 500 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 128,37 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 70 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 171,99 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 100 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 310,33 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m