AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 54,21 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 2000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 84,25 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 4000 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 112,79 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 148,31 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 500 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 218,10 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 255,49 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 100 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 486,06 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 30 m