AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 57,33 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 84,75 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 119,64 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 147,06 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 500 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 192,55 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 200 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 249,26 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 300 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 497,27 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 100 m