AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 55,55 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 2000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 84,88 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 2000 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 117,78 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 159,07 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 219,35 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 700 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 262,97 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 200 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 486,83 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 300 m