AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 34,65 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 53,59 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 900 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 73,53 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 700 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 94,10 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 128,37 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 159,03 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 296,62 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 400 m