AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 35,26 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 55,46 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 800 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 74,15 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 500 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 94,10 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 400 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 128,37 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 400 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 171,99 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 30 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 304,72 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 400 m