AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 37,80 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 56,41 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 900 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 77,02 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 500 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 99,70 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 500 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 128,37 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 400 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 171,99 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 500 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 310,33 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m