AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 47,36 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 2000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 74,78 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 800 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 103,44 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 800 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 139,59 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 179,47 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 400 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 236,80 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 433,71 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 200 m