AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 42,57 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 66,12 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 15 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 91,73 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 123,38 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 400 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 159,96 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 500 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 206,89 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 375,14 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 200 m