AYKY


kabel 1-AYKY-J 4x16

  • 56,08 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 3000 m

kabel 1-AYKY-J 4x25

  • 84,75 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 4000 m

kabel 1-AYKY-J 4x35

  • 118,40 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 1000 m

kabel 1-AYKY-J 4x50

  • 155,34 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 800 m

kabel 1-AYKY-J 4x70

  • 219,35 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel 1-AYKY-J 3x120+70

  • 259,05 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 600 m

kabel 1-AYKY-J 3x240+120

  • 492,29 Kč Cena s DPH
 m

Skladem > 90 m