Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Zde jsou uvedeny obchodní podmínky eshopu pro spotřebitele i pro podnikatele.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném na adrese www.elektrohartman.cz provozovaném Jiřím Hartmanem, s místem podnikání Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice od doby jejich vydání resp. zveřejnění, a to v případě, že kupující kupuje zboží pro účely mimo rámec podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, tedy jako spotřebitel. V pochybnostech se má za to, že uvedením IČ osoby je zboží koupeno v rámci podnikatelské činnosti.

S těmito obchodními podmínkami se kupující (spotřebitel) seznámil před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je Jiří Hartman, s místem podnikání Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice, IČ: 129 39 706, DIČ: CZ5701212165 a Kupujícího (zákazník, spotřebitel). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Uzavření Kupní smlouvy

Internetový obchod obsahuje nabídku služeb, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky je také konkrétní název zboží, údaj o konečné ceně tohoto zboží v českých korunách, údaj o skladové dostupnosti a základní charakteristika zboží ve formě popisu. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření Kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky internetového obchodu, Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese www.elektrohartman.cz.

Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží Kupujícímu a Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje o vybraném zboží, jeho ceně, termínu dodání a skladové dostupnosti. Prodávající se v těchto případech zavazuje vrátit Kupujícímu již zaplacenou finanční částku.

Údaj o dostupnosti zboží a cenové nabídce platí vždy toliko pro jeden kus daného zboží s tím, že údaje jsou aktualizovány jednou denně a je tedy možné, že dané zboží v momentě informace o jeho dostupnosti, již dostupné není. Tato informace má tedy pouze informativní charakter.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.


3. Platební podmínky

Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na internetovém obchodě a je uvedena v českých korunách včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků. Platby za dodání zboží, za ostatní služby a případné za další poplatky dle těchto obchodní podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží. Jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.
Pokud se strany nedohodnou jinak, je Kupující oprávněn si zvolit příslušný způsob platby a povinen uhradit sjednanou cenu v termínu určeném kupní smlouvou, a to buď:

 - Dobírkou – tj. peníze za zboží platí Kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

 - Bankovním převodem - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí Kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu. Okamžikem připsání platby na účet Prodávajícího je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn.

 - Platbou on-line platební kartou
- tento způsob úhrady probíhá prostřednictvím platební brány GoPay, do které je Kupující po dokončení objednávky přesměrován. Kupujícímu je poskytnuta možnost plně se seznámit s nabízenými platebními metodami před provedením platby. Po provedení výběru preferované platební metody (bez nutnosti předchozí registrace v platebním systému GoPay) je Kupující přesměrován na stránky platební brány GoPay, kde je vyzván k zadání uživatelských údajů (podle vybrané platební metody) a k dokončení platby. Kupujícímu bude na jím zadanou emailovou adresu zaslán email s informacemi o  průběhu platby. Po provedení platby jsou peníze ihned připsány na účet Prodávajícího.

 - Bezhotovostní úhradou prostřednictvím platební karty při osobním odběru zboží na prodejně.

 - Platbou v hotovosti při osobním odběru zboží na prodejně.


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci na Kupujícího přechází až jejím převzetím.

Společně se zbožím bude Kupujícímu dodán záruční list. Pokud nebude společně se zbožím záruční list dodán, nahrazuje jej faktura či prodejní doklad z pokladny. V případě, že je Prodávajícím poskytována delší než zákonná záruka, tedy smluvní záruka ve smyslu §1919 o.z., Prodávající určí rozsah prodloužené záruky formou prohlášení v záručním listu.


4. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nebo jiným dohodnutým způsobem. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní internetového obchodu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní internetového obchodu řádně označen.
O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě, v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o následující pracovní den po expedici zboží). V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného Kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak.

Cena poštovného po ČR:

Při koupi zboží jsou za poštovné a balné účtovány následující poplatky:

 - Česká pošta - balík do ruky do 30 kg................ 130,- Kč
 - Česká pošta - 
balík na poštu do 30 kg.............. 130,- Kč
 - DPD - 
přeprava balíků do 30 kg........................ 130,- Kč
 - Gebrüder Weiss - nadrozměrné zásilky 30 - 50 kg......... 490,- Kč + za každých započtených 50 kg je účtován příplatek 155,- Kč.

Příplatkové služby:
Platba dobírkou.......... 40,- Kč


Doprava zdarma po ČR při objednávce nad 5000 Kč včetně DPH!!!

Podmínky pro získání dopravy zdarma:
 - Zboží není nadrozměrného charakteru
 - Zásilka nepřesáhne 30 kg a maximální délka balíku je 2 m
 - Doprava zdarma se týká České pošty (balík do ruky do 30 kg a balík na poštu do 30 kg) a přepravní společnosti DPD (balík do 30 kg)
 - Kupující zaplatí objednávku bankovním převodem, nebo online přes platební bránu GoPay
 - Při platbě dobírkou, bude účtován poplatek ve výši 40,- Kč

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH.

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží, které je v souladu s Kupní smlouvou, zejména bez vad. tj. mající požadovanou jakost, funkčnost, dodané v odpovídajících rozměrech odpovídající sjednanému účelu.
V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít.

5. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle občanského zákoníku za pomocí dálkové komunikace

Kupující, který je spotřebitel, může do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku, bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující odešle Prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení buď na adresu Jiří Hartman,Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice, nebo emailem na adresu obchod@elektrohartman.cz, s uvedením čísla faktury. Kupující je povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 -ti dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na adresu: Jiří Hartman, Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). Bližší informace na tel. č. + 420 491 457 266.

V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování nad míru přiměřenou k povaze zboží, pokud možno v původním obalu. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy (zejm. při vrácení zboží poškozeného či znečištěného nad míru přiměřenou povaze zboží) je Prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty došlo. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů překontrolovat. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (nejlevnější nabízenou variantu dopravného, a balného), dle požadavku Kupujícího, převodem na účet Kupujícího. Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí Kupující.
   
Doporučujeme přiložit prodejní doklad. Není-li Kupující schopen tento doklad předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@elektrohartman.cz.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Práva z vadného plnění

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na této adrese: Jiří Hartman,Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice; email: reklamace@elektrohartman.cz; tel: +420 491 457 250. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


7. Záruka za jakost

Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na této adrese: Jiří Hartman,Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

Adresa pro zaslání zboží: Jiří Hartman,Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice; email: reklamace@elektrohartman.cz; tel: +420 491 457 250.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

8. Doručování

Nebude-li sjednáno jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kontaktní údaje:

doručovací adresa: Jiří Hartman,Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice
telefonní číslo: + 420 491 457 266
email: obchod@elektrohartman.cz

9. Ochrana osobních údajů a zaslání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu informací poskytnutých při registraci či objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontakt e-mail, telefonní kontakt), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro splnění smluvních povinností a nabízení obchodu služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

Osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito obchodními podmínkami nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu, jeho zpracovateli osobních údajů či společnosti tvořící s Prodávajícím koncern. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito obchodními podmínkami nebudou předány jakýmkoli třetím osobám.

Kupující má právo kdykoli pořádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od kupujícího přiměřenou úhradu.

Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel daný těmito obchodními podmínkami, může písemně Prodávajícího požádat jejich odstranění s databáze. Další případná práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů.

Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


10. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinnosti nového znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob, Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společnosti mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUV
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Jiří Hartman, s místem podnikání Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice, IČ: 129 39 706, DIČ: CZ5701212165

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*).

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)/ číslo objednávky (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů........................
Adresa spotřebitele/spotřebitelů........................
..........................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum................
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném na adrese www.elektrohartman.cz provozovaném Jiřím Hartmanem, s místem podnikání Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice od doby jejich vydání resp. zveřejnění, a to v případě, že kupující kupuje zboží pro účely v rámec podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. V pochybnostech se má za to, že uvedením IČ osoby je zboží koupeno v rámci podnikatelské činnosti.

S těmito obchodními podmínkami se Kupující (podnikatel) seznámil před odesláním své objednávky a je na ně předem dostatečným způsobem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že s nimi souhlasí.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je Jiří Hartman, s místem podnikání Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice, IČ: 129 39 706, DIČ: CZ5701212165 a Kupujícího (podnikatele).

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Za podnikatele se tedy považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a dále osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese www.elektrohartman.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Uzavření Kupní smlouvy

Internetový obchod obsahuje nabídku služeb, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky je také konkrétní název zboží, údaj o konečné ceně tohoto zboží v českých korunách, údaj o skladové dostupnosti a základní charakteristika zboží ve formě popisu. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. formou rámcové Kupní smlouvy).

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

Kupující součastně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem. Nedojde-li ve lhůtě pěti pracovních dní k akceptaci objednávky anebo k jejímu odmítnutí Prodávajícím, přestává být Kupující svoji objednávkou vázán.

Kupní smlouva je tedy mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží Kupujícímu a Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu, tyto obchodní podmínky, nebo je v prodlení se splněním svého závazku vůči prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje o vybraném zboží, jeho ceně, termínu dodání a skladové dostupnosti. Prodávající se v těchto případech zavazuje vrátit Kupujícímu již zaplacenou finanční částku.

Údaj o dostupnosti zboží a cenové nabídce platí vždy toliko pro jeden kus daného zboží. Údaje jsou aktualizovány jednou denně a je tedy možné, že dané zboží v momentě informace o jeho dostupnosti, již dostupné není. Tato informace má tedy pouze informativní charakter.

Do okamžiku odeslání zboží Prodávajícím má Kupující možnost provést změnu jím již učiněné objednávky. Sdělení Kupujícího o změně objednávky musí být učiněno e-mailem obchod@elektrohartman.cz nebo telefonicky na + 420 491 457 266 a musí obsahovat tyto informace: obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení Kupujícího, sídlo (místo podnikání), datum objednávky a číslo objednávky. V případě změny objednávky, která byla již dříve potvrzena Prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky Prodávajícím. Došlo-li však k tomu, že Prodávající již předal zboží dle původní objednávky přepravci, není již povinen akceptovat změnu objednávky.

Kupující je dle těchto obchodních podmínek oprávněn zrušit závazek vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy mezi jím a Prodávajícím zaplacením odstupného ve výši 20% stanovené kupní ceny bez DPH. Právo Kupujícího zrušit závazek zaplacením odstupného zaniká, jestliže již, byť i jen z části, přijal plnění (převzal zboží) nebo druhé straně sám plnil. K obchodním podmínkám Kupujícího bude přihlíženo pouze po jejich písemném výslovném odsouhlasení Prodávajícím, čímž strany vylučují možnost konkludentního přijetí podmínek Kupujícího. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího a Prodávajícího mají přednost obchodní podmínky Prodávajícího.


3. Platební podmínky

Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na internetovém obchodě a je uvedena v českých korunách včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků.

Platby za dodání zboží, za ostatní služby a případné za další poplatky dle těchto obchodní podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží. Jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.
Pokud se strany nedohodnou jinak, je Kupující oprávněn si zvolit příslušný způsob platby a povinen uhradit sjednanou cenu v termínu určeném kupní smlouvou, a to buď:

 - Dobírkou – tj. peníze za zboží platí Kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

 - Bankovním převodem
- po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí Kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu. Okamžikem připsání platby na účet Prodávajícího je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn.

 - Platbou on-line platební kartou - tento způsob úhrady probíhá prostřednictvím platební brány GoPay, do které je Kupující po dokončení objednávky přesměrován. Kupujícímu je poskytnuta možnost plně se seznámit s nabízenými platebními metodami před provedením platby. Po provedení výběru preferované platební metody (bez nutnosti předchozí registrace v platebním systému GoPay) je Kupující přesměrován na stránky platební brány GoPay, kde je vyzván k zadání uživatelských údajů (podle vybrané platební metody) a k dokončení platby. Kupujícímu bude na jím zadanou emailovou adresu zaslán email s informacemi o průběhu platby. Po provedení platby jsou peníze ihned připsány na účet Prodávajícího.

 - Bezhotovostní úhradou prostřednictvím platební karty při osobním odběru zboží na prodejně


 - Platbou v hotovosti při osobním odběru zboží na prodejně


 - Na daňový doklad
pouze v případě uzavřené kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy, podrobnosti (splatnost, fakturační limit a další podrobnosti upraveny danou smlouvou).

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě úplným zaplacením kupní ceny. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní mu uplatnit právo z přepravní smlouvy vůči dopravci. Nebezpečí škody na věci však na Kupujícího přechází až jejím převzetím.

Společně se zbožím bude Kupujícímu dodán záruční list. Pokud nebude společně se zbožím záruční list dodán, nahrazuje jej faktura či prodejní doklad z pokladny. V případě, že je Prodávajícím poskytována delší než zákonná záruka, tedy smluvní záruka ve smyslu §1919 o.z. Prodávající určí rozsah prodloužené záruky formou prohlášení v záručním listu.


4. Smluvní pokuta a jiné sankce

Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek, tedy při prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti kupní ceny, a to bez ohlednu na to, zda dojde k odstoupení od kupní smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od doručení výzvy Prodávajícího k její úhradě Kupujícímu. Nárok Prodávajícího na náhradu škod, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

Vedle smluvní pokuty vzniká v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části Prodávajícímu nárok na úhradu zákonných úroků z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.
Dlužnou částkou pro účely výpočtu smluvní pokuty a úroků z prodlení se rozumí neuhrazená kupní cena včetně DPH.

Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající je také oprávněn vedle smluvní pokuty a zákonných úroků z prodlení požadovat případní náklady s uplatněním pohledávky stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části delší než 10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od sjednaných Kupních smluv.

Má-li Kupující plnit na jistinu, zákonné úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejdříve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu, ledaže Kupující projeví při plnění jinou vůli. Určí-li dlužník, že plní nejprve na jistinu, úročí se náklady i úroky. Je-li Kupující dlužen z několika závazků a neurčí-li Kupující při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění Prodávající Kupujícího již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný. Na náhradu škody se placení započte až po splnění závazku, jehož porušením povinnost k náhradě škody vznikla, neurčí-li dlužník něco jiného.


5. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nebo jiným dohodnutým způsobem. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní internetového obchodu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní internetového obchodu řádně označen.

O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě, v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o následující pracovní den po expedici zboží). Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného Kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak.

Cena poštovného po ČR:
Při koupi zboží jsou za poštovné a balné účtovány následující poplatky:

 - Česká pošta - balík do ruky do 30 kg................ 130,- Kč
 - Česká pošta - 
balík na poštu do 30 kg.............. 130,- Kč
 - DPD - 
přeprava balíků do 40 kg........................ 130,- Kč
 - Gebrüder Weiss - nadrozměrné zásilky 30 - 50 kg.........490,- Kč + za každých započtených 50 kg je účtován příplatek 155,- Kč.

Příplatkové služby:
Platba dobírkou................... 40,- Kč

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH.

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží, které je v souladu s Kupní smlouvou, zejména bez vad, tj. mající požadovanou jakost, funkčnost, zboží dodané v odpovídajících rozměrech, odpovídající sjednanému účelu.

V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít.


6. Práva z vadného plnění

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na této adrese: Jiří Hartman,Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice; email: reklamace@elektrohartman.cz; tel: +420 491 457 250. (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato).

Při uplatnění Kupujícího práva z vadného plnění Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

Pokud u daného produktu není výslovně uvedena délka záruční doby s výslovným ustanovením, že tato platí i pro podnikatele, není na dané zboží poskytována záruka za jakost. Tím není dotčeno právo Kupujícího domáhat se práva z vadného plnění.

7. Doručování

Nebude-li sjednáno jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).


Kontaktní údaje:

doručovací adresa: Jiří Hartman,Tyršova 143, 552 03 Česká Skalice

telefonní číslo: + 420 491 457 266
email: obchod@elektrohartman.cz

8. Ochrana osobních údajů a zaslání obchodních sdělení

Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu informací poskytnutých při registraci či objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontakt e-mail, telefonní kontakt), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro splnění smluvních povinností a nabízení obchodu služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

Osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito obchodními podmínkami nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu, jeho zpracovateli osobních údajů či společnosti tvořící s Prodávajícím koncern. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito obchodními podmínkami nebudou předány jakýmkoli třetím osobám.

Kupující má právo kdykoli pořádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od kupujícího přiměřenou úhradu.

Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel daný těmito obchodními podmínkami, může písemně Prodávajícího požádat jejich odstranění s databáze. Další případná práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů.

Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zasílání každé jednotlivé zprávy.

9. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinnosti nového znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob, Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společnosti mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

Vytisknout stránku